Εισαγωγή

Η προστασία του απορρήτου σας είναι ύψιστης σημασίας για τον Οργανισμό Lean in Network Greece (Athens), (εφεξής ο «Οργανισμός»). Για το λόγο αυτό λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»), που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα https: // www.leaninnetwork.gr, (εφεξής «Ιστοσελίδα»)  προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύννομα και πάντοτε σύμφωνα τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

Ο Οργανισμός, είναι Υπεύθυνος για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») κατά την έννοια του Άρθρου 4 (7) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Αυτή η πολιτική απορρήτου (εφεξής «η Πολιτική») στοχεύει να σας ενημερώσει για τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, για τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, για το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας καθώς και για τα δικαιώματα σας ως «Υποκείμενο των Δεδομένων» και τον τρόπο επικοινωνίας με τον Οργανισμό, για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ορισμοί:

Προσωπικά Δεδομένα: «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

Επεξεργασία: «κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή».

Συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων: «κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν».

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Εκτελών την Επεξεργασία: «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας».

Αποδέκτης/Τρίτος: «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.»

Οι ανωτέρω ορισμοί αλλά και το σύνολο των όσων ακολουθούν βρίσκονται σε συμφωνία με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «GDPR» ή «Κανονισμός»), τις διατάξεις του Ν.4624/2019, αλλά και το σύνολο της υφιστάμενης εφαρμοστέας νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται, κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο που τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται η Ιστοσελίδα να τροποποιεί  την παρούσα Πολιτική προκειμένου να συμμορφώνεται με  το ισχύον  κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Η τρέχουσα Πολιτική θα αναρτάται κάθε φορά στην ιστοσελίδα και συνεπώς παρακαλείστε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές.

 1. Σκοποί επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, διενεργείται για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Για την ενημέρωσή σας για τα νέα, τις  εκδηλώσεις, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός και οι συνεργάτες, χορηγοί, εθελοντές/ντριες,  προς εκπλήρωση του σκοπού του και την αποστολή ενημερωτικού υλικού (εντύπων, εφημερίδων, εκδόσεων κα).

β) Για τη συμμέτοχή σας σε έρευνες, εκδηλώσεις, δράσεις που διοργανώνονται.

γ) Για την συμμέτοχή σας σε εκδηλώσεις και σεμινάρια που πραγματοποιούνται.

δ) Για τη συμμετοχή σας σε προγράμματα μελών και κύκλων του Οργανισμού ( Lean In Circles).

ε) Για την εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεων του Οργανισμού (τήρηση αρχείων για φορολογικούς σκοπούς ή προς παροχή πληροφοριών σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή).

στ) Για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Οργανισμός, όπως η άσκηση και υποστήριξη των νομικών αξιώσεων και των δικαιωμάτων του.

ζ) Για τη διαχείριση και βελτίωση της πλοήγησης σας στην Ιστοσελίδα, μέσω της χρήσης cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική για τα cookies στη διεύθυνση  www.leaninnetwork.gr

 1. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

α) Για τον σκοπό της ενημέρωσης σας για τις  εκδηλώσεις, τις δράσεις, και τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού και την αποστολή υλικού, η επεξεργασία τελείται επί της νομικής βάσης της ρητής συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α του ΓΚΠΔ).

β) Για τον σκοπό της συμμετοχής σας σε έρευνες, εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται η επεξεργασία τελείται επί της νομικής βάσης ότι είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ).

γ) Για τον σκοπό της συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μελών του Οργανισμού ( Lean In Circles) η επεξεργασία τελείται επί της νομικής βάσης ότι είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ).

δ) Για τον σκοπό εκπλήρωσης των εννόμων υποχρεώσεων του Οργανισμού, η επεξεργασία τελείται επί της νομικής βάσης ότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ).

ε) Για τον σκοπό της άσκησης και υποστήριξης νομικών αξιώσεων και των δικαιωμάτων του Οργανισμού, η επεξεργασία τελείται επί της νομικής βάσης της επιδίωξης εννόμου συμφέροντος (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ).

 

 1. Τι δεδομένα συλλέγονται και πως χρησιμοποιούνται
 • Ο Οργανισμός για να πραγματοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό του, αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα και ενημερωτικό περιοδικό (Newsletter) ανά τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο όπως αναφέρεται ανωτέρω, την ενημέρωση των παραληπτών σχετικά με τη δραστηριότητα του, τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, τα νέα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει.

Συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και το email σας στο πεδίο ” Εγγραφή στο newsletter” και πατώντας το κουμπί «εγγραφή»  στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας στο Newsletter του Οργανισμού.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την εγγραφή σας στο Newsletter (unsubscribe), μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας μέσω της επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) στο ενημερωτικό/προωθητικό email που λαμβάνετε ή/και επικοινωνώντας στο email: [email protected]

 

 • Σε περίπτωση που επιλέξετε να συμμετάσχετε σε έρευνες και προγράμματα μελών του Οργανισμού, θα σας ζητηθούν κάποια από τα κάτωθι αναφερόμενα στοιχεία σας τα οποία αναφέρουμε ενδεικτικά :

α) Όνομα, επώνυμο

Β) Διεύθυνση e-mail

Γ) Στοιχεία επικοινωνίας

Δ) Ημερομηνία γέννησης

Ε) Ιδιότητα (Επαγγελματική)

ΣΤ) Ενδιαφέροντα

 • Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών mentoring/coaching  παρέχτε τις επιπλέον πληροφορίες που ζητάει o Oργανισμός για την καλή και ορθή εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της μέσω της χρήσης cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookies στη διεύθυνση www.leaninnetwork.gr

 

 1. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Ο Οργανισμός διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για το διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών βάσει και των παρακάτω ειδικότερων κριτήριων:

α) Για τους σκοπούς ενημέρωσης σας σχετικά με τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, και τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή μέσω της επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) στο ενημερωτικό/προωθητικό email που λαμβάνετε ή/και επικοινωνώντας στο email: [email protected]

Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

β) Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση αυτή.

γ) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

δ) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.

 

 1. Πως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας

Ο Οργανισμός εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη του τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις πιθανότητες να λάβουν χώρα αυτά τα περιστατικά  και τη σοβαρότητα των συνεπειών για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

 

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων ή/και να παρέχει στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων,  hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η Ιστοσελίδα.

Περαιτέρω ο Οργανισμός δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτές τις σελίδες τρίτων.

 

 1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη που δεν είναι συνδεδεμένα με τον Οργανισμό, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τις νόμιμες ανάγκες για την εκπλήρωση των λειτουργιών και δράσεων του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή/και εφόσον έχετε παράσχει την  ρητή συγκατάθεση σας προς τούτο.

 

Συγκεκριμένα τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβασθούν σε συγκεκριμένους αποδέκτες για την εκπλήρωση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι οποίοι δύνανται να είναι:

 

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι ή συνεργάτες, που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή συνεργάζονται αφιλοκερδώς με τον Οργανισμό στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους.
 2. Προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών, όπως εταιρείες παροχής νομικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, εταιρείες πληροφορικής, διαφημιστικές ή εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες απαραίτητες για την λειτουργία της Ιστοσελίδας και την εκτέλεση των υπηρεσιών του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες αναλύσεις δεδομένων ιστού και δεδομένων (λογισμικά ψηφιακής ανάλυσης), υπηρεσιών διαφήμισης και διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργασία πληρωμών, εκτέλεση παραγγελιών και άλλες υπηρεσίες διαδικτύου.
 3. Τρίτα πρόσωπα, όπως εμπορικοί εταίροι και συνεργάτες του Οργανισμού, στους οποίους ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στα πλαίσια της συμμετοχή σας σε προγράμματα/κύκλους, που χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω πρόσωπα, ή στα πλαίσια δημοσίευσης ή άλλης διανομής και χρήσης οποιουδήποτε υλικού που εμπεριέχει προσωπικά σας δεδομένα, και που μας έχετε παραχωρήσει με την συγκατάθεση σας.
 4. Δημόσιες αρχές, όπως ενδεικτικά εποπτικές, φορολογικές αρχές, δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, αστυνομικές αρχές, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεων του Οργανισμού.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, οι υπάλληλοί του Οργανισμού συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο Οργανισμός απαιτεί από τους υπαλλήλους του, τους συντηρητές της ιστοσελίδας του, ιδίως από τους συνεργάτες με τους οποίους διατηρεί ειδική σύμβαση επεξεργασίας, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών) ώστε να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.

 

 1. Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός του ΕΟΧ, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία., εφόσον διασφαλιστεί ότι υλοποιείται ένα από τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

 • έχουν υιοθετηθεί τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από τους υφιστάμενους κανόνες της τρίτης χώρα,
 • ο αποδέκτης των δεδομένων έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει εγκεκριμένους από την Ε.Ε. Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Συντρέχει κάποια άλλη από τις κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρονται στο Αρ. 46 παρ.2 GDPR.
 • Η διαβίβαση/Επεξεργασία δεν διενεργείται συστηματικά, και συντρέχει μία από τις εξαιρέσεις του Άρ. 49 GDPR.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως  Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε και τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 • Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα ανάκλησης:

 

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση, που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μέσω της επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) στο ενημερωτικό/προωθητικό email που λαμβάνετε ή/και επικοινωνώντας στο email: [email protected]

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ ).

 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον συντονιστή για θέματα προστασίας δεδομένων στο email: [email protected], τηλέφωνο: 210 3617461

 

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στην Ιστοσελίδα θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στην Ιστοσελίδα.